محورهای همایش

 پژوهش های بین رشته ای

مطالعات فرهنگایرانی اسلامی

مطالعات سبک زندگی ایرانی اسلامی

پژوهش های نوین مرتبط با این حوزه

 

مطالعات اجتماعی 
1.    پژوهش علوم اجتماعی
2.    علوم ارتباطات اجتماعی
3.    مطالعات زنان و خانواده
4.    مردم شناسی
5.    جامعه شناسی
6.    جمعیت شناسی
7.    مددکاری اجتماعی
8.    برنامه ریزی رفاه اجتماعی
9.    مطالعات راهبردی فرهنگ
10.    مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

روانشناسی 
.1    روانشاسی بالینی
.2    روانشناسی تربیتی
.3    روانشناسی شخصیت
.4    روانشناسی صنعتی و سازمانی
.5    روانشناسی عمومی
.6    سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
.7    فلسفه تعلیم و تربیت
.8    برنامه ریزی درسی
.9    روانشناسی سلامت
.10    روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

علوم تربیتی 
.1    تعلیم و تربیت اسلامی
.2    برنامه ریزی آموزشی
.3    آموزش و پرورش ابتدایی
.4    آموزش پیش دبستانی
.5    تکنولوژی آموزشی
.6    برنامه ریزی درسی
.7    تحقیقات آموزشی
.8    مدیریت آموزشی
.9    آموزش الکترونیک
.10    اخلاق اسلامی


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh